1. Przegląd techniczny, badanie i pomiar wydajności hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych i sieci hydrantowych

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. Nr 80 z 2006r., poz. 563 ) § 3.

pkt. 2. Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi.

pkt. 3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, o których mowa w ust. 2, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz.U.  z dnia 6 sierpnia  2009 r. nr 124 poz. 1030) § 10

pkt. 13. Hydranty zewnętrzne powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej

Przeglądy techniczne i badanie hydrantów wewnętrznych przeprowadzamy zgodnie z Polską Normą PN-EN 671-3:2002 "Stałe urządzenia gaśnicze - Hydranty wewnętrzne - Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych  z wężem płasko składanym".

Wykonujemy pomiary sprawdzające dla nowych instalacji oraz okresowe (roczne) dla instalacji istniejących.

Przyrządy pomiarowe posiadają stosowne, aktualne certyfikaty i świadectwa wzorcowania.

 Po wykonanym badaniu wystawiamy protokół. Protokół taki zawiera:

  • datę (miesiąc i rok) przeglądu i badania,
  • wyniki pomiarów,
  • wykaz i datę zainstalowanych części zamiennych,
  • datę (miesiąc i rok) następnego przeglądu i testów,
  1. Próby ciśnieniowe węży hydrantowych

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. Nr 80 z 2006r., poz. 563) § 3. 

pkt. 4. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych.

Każde badanie zakończone jest wydaniem "Świadectwa Badania".

Świadectwo określa:

  • datę przeprowadzonego badania
  • metodę i sposób przeprowadzonego badania
  • nazwę obiektu na którym zainstalowane są węże
  • wnioski
  • datę następnego badania

 Wąż po badaniu zostaje  oznaczony datą wykonania próby.


Sprzęt, na którym pracujemy: