1. Szkolenia
 • Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny) - przeprowadzane jest w formie instruktażu i jest przeznaczone dla wszystkich osób rozpoczynających pracę (maksymalny okres ważności szkolenia wstępnego wynosi 12 m-cy, dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami okres ważności szkolenia wynosi 6 m-cy).
 • Szkolenia okresowe - w zależności od rodzaju stanowiska pracy przeprowadzane jest w formie kursu, seminarium, samokształcenia kierowanego dla:
 • osób będących pracodawcami oraz innych osób zatrudnionych na stanowiskach kierujących pracownikami, np. kierownicy, brygadziści, majstrowie (maksymalny okres ważności szkolenia wynosi 5 lat),
 • osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych i innych niewymienionych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (maksymalny okres ważności szkolenia wynosi 6 lat dla administracyjno-biurowych, 5 lat dla innych stanowisk niewymienionych),
 • osób zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji (maksymalny okres ważności szkolenia wynosi 5 lat),
 • osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (maksymalny okres ważności szkolenia wynosi 3 lata).
 1. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 1. Informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usunięcia tych zagrożeń
 1. Informowanie pracodawcy o zmianie przepisów prawnych związanych z prowadzoną działalnością
 1. Nieograniczone doradztwo w zakresie stosowania przepisów BHP i PPOŻ, współpracę z osobami kierującymi pracownikami oraz innymi pracownikami zatrudnionymi w Państwa firmie
 1. Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy
 1. Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 1. Udział w opracowywaniu zakładowych wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 1. Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do i z pracy wraz z propozycjami działań profilaktycznych zapobiegających wystąpieniu wypadków w przyszłości
 1. Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
 1. Współpraca z laboratoriami upoważnionymi do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych
 1. Realizacja nakazów oraz przygotowaniu odpowiedzi dla Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Straży Pożarnej
 1. Audyt BHP i PPOŻ. jest jedną z możliwości sprawdzenia, czy zakład pracy spełnia odpowiednie wymogi dotyczące bezpieczeństwa. Proponujemy Państwu przeprowadzenie kontroli związanej zarówno ze spełnianiem przepisów BHP oraz przepisów PPOŻ
 1. Oferujemy Państwu pełen zakres usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:
 • identyfikacja zagrożeń na stanowiskach pracy - tworzenie oceny ryzyka zawodowego
 • tworzenie pełnej dokumentacji powypadkowej związanej z ustaleniem przyczyn i okoliczności wypadków w pracy/w drodze do i z pracy
 • tworzenie instrukcji BHP dla stanowisk pracy