Wykonujemy przeglądy techniczne, konserwacje i naprawy gaśnic, gaśnic przewoźnych i agregatów.

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. Nr 80 z 2006r., poz. 563 § 3). 

2. Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi.

3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, o których mowa w ust. 2, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Zakres wykonywanych czynności:

 1. Przegląd – zespół czynności wykonywanych w celu potwierdzenia sprawności gaśnicy lub agregatu gaśniczego, w tym m.in.:
 • oględziny zewnętrzne (uszkodzenia mechaniczne, korozja, stan plomb i zawleczek),
 • dla gaśnic o pojemności zbiornika o pojemności powyżej 6 dm3 sprawdzenie ważności legalizacji UDT,
 • sprawdzenie stopnia napełnienia środkiem gaśniczym i stanu czynnika wyrzutowego,
 • sprawdzenie lokalizacji i stanu zamocowania gaśnicy lub agregatu gaśniczego,
 • naklejenie kontrolki z datą następnego badania.
 1. Naprawa – zespół działań mających na celu przywrócenie pełnej sprawności gaśnicy lub agregatu gaśniczego, w tym m.in.:
 • sprawdzenie stanu technicznego wszystkich części i w wypadku zużycia wymianę (uszczelki, prądownice, węże),
 • napełnienie środkiem gaśniczym lub jego wymianę,
 • wymiana lub napełnienie naboi i butli z czynnikiem napędowym (w razie potrzeby),
 • w razie potrzeby malowanie zbiornika, wymianę oznakowania,
 • naklejenie kontrolki z datą naprawy i następnego przeglądu.

Sprzęt, na którym pracujemy: